Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt

 

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

KKI-ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt lähes 1 000 paikallista KKI-hanketta, jotka ovat järjestäneet liikuntatoimintaa sekä työikäisille että ikääntyneille. KKI-ohjelman tukemat hankkeet ovat lisänneet merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

KKI-ohjelma tukee innovatiivista kansalaistoimintaa ja aktivoi laajaa sidosryhmäverkostoa, joka toteuttaa monipuolista liikuntatoimintaa kohdeväestölle. KKI-ohjelma lisää merkittävästi sektorien ja eri hallinnonalojen toimijoiden yhteistyötä, ja on myös mukana terveysliikunnan olosuhteita edistävässä työssä.

 

Valtakunnallista, poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämisohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa paremman työelämän sekä arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

 

KKI-ohjelma lisää liikkumista

Suomen väestön keski-ikä tulee nousemaan aina 2030-luvulle saakka. Tällöin lähes joka kolmannen suomalaisen arvioidaan väestöennusteen mukaan olevan yli 60-vuotias. Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. On laskettu, että suomalaisen aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannukset. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vain reilu kymmenesosa liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti ja eläkeikäisistä vain muutama prosentti.

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia.

KKI-ohjelma toteuttaa valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

(Lähde: KKI-ohjelma)

 

Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry on yksi KKI -tukea saavista tahoista.Hankkeen puitteissa aktivoidaan liikkumaan sekä lisätään koulutusten ja seminaarien kautta tietoa liikuntaan ja terveyteen liittyvissä asioissa paikallis tasolla.

Lue lisää KKI-ohjelmasta: www.kki-ohjelma.fi