EN

SV

Search
Close this search box.

Säännöt

Pohjanmaan liikunta ja urheilu PLU Ry

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry ja kotipaikka Seinäjoen kaupunki.

Yhdistys toimii pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.

Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja edistää liikuntatoiminnan yleistä strategiaa ja kehitystyötä toiminta-alueellaan sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää pohjalaisten liikuntaharrastusta niin, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa ja urheilua eri toiminta- ja tavoitetasoilla. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat tasa-arvo, liikunnan eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet.

3 § Toiminta

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. vastaamalla toiminta-alueellaan urheilu- ja liikuntatoiminnan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä
 2. vastaamalla toiminta-alueensa urheilu- ja liikuntatoiminnan edunvalvonnasta
 3. tuottamalla jäsenistölleen: valtakunnallisille liikunta- ja urheilujärjestöille, lajiliitoille tai niiden alueorganisaatioille, alueen urheiluseuroille sekä muille urheilua ja liikuntaa harrastaville yhteisöille ja säätiöille niiden tarvitsemia koulutus-, tiedotus-, kehittämis-, toimisto-, informaatio- ja asiantuntijapalveluita sekä ylläpitämällä tarvittava määrä palvelutoimistoja ja järjestämällä erilaisia liikuntaa ja sen harrastamista edistäviä koulutuksia, leirejä, tapahtumia sekä kampanjoita ja projekteja
 4. vaikuttamalla liikunnan, terveyskasvatuksen ja liikuntaympäristön suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekemällä ehdotuksia ja aloitteita em. asioista.
 5. suunnittelemalla ja koordinoimalla koulutusta
 6. tukemalla muutenkin vastaavin tavoin eri urheilulajien alueorganisaatioita ja alueen seuroja
 7. omistamalla ja hallitsemalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 8. harjoittamalla alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä kumpaakin yhdessä toimipaikassa. Lisäksi yhdistys välittää jäsenilleen tai niiden jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -varusteita ja –kirjallisuutta.

4 § Jäsenyys 

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat tai muut paikallistasolla toimivat rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminnan tarkoituksena on liikuntatoiminta, valtakunnalliset liikuntajärjestöt tai niiden oikeuskelpoiset alueorganisaatiot sekä muut urheilua ja liikuntaa harrastavat tai edistävät valtakunnalliset tai maakunnalliset oikeuskelpoiset yhteisöt ja rekisteröidyt säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenten on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna huhtikuun loppuun mennessä.

6 § Toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävänä yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa apuelimikseen jaoksia ja työryhmiä sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kutsu ja esityslista yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen lähetetään kirjeitse vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta jäsenille ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 3. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajien kertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta ja valitaan siihen jäsenet
 6. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdollepanotoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.
Ehdollepanotoimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen aluejohtaja.
Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tapahtuvia hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintaa.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 4. hyväksytään talousarvio seuraavaa tilivuotta varten
 5. valitaan erovuoroisten tilalle
  1. hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  2. muut hallituksen jäsenet
 1. valitaan 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa.  Yhden varsinaisista ja varatilintarkastajista tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokouksen tehtäviin kuluu lisäksi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi, jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä sekä syyskokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

8 § Edustus vuosikokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa 30.4.. mennessä suorittaneella jäsenellä.
Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä.
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

9 § Asioiden ratkaiseminen

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja, minkä jälkeen kokous järjestäytyy.

Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja kuudesta kahteentoista (6-12) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnat astuvat voimaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Puolet hallituksen jäsenistä määrätään vuosittain erovuoroon, ensimmäisellä kerralla arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Sen mukaisesti hallituksen tulee

 1. Päättää yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta ja valmistella esitettävät asiat.
 2. Asettaa tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä ja   valtuuksista.
 3. Nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
 4. Ratkaista jäseneksi liittymishakemukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä.
 5. Vahvistaa tarpeelliseksi katsomansa ohjesäännöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

11 § Aluejohtaja

Aluejohtaja on hallituksen valitsema vakinainen toimihenkilö, jolle hallitus vahvistaa toimenkuvauksen.

12 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai aluejohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen varapuheenjohtajat joko yhdessä tai toinen heistä hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.

13 § Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille vähintään 30 vuorokautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa vähintään 15 vuorokautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen 

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava viimeisen purkamispäätöksen tehneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla urheilun ja liikunnan edistämiseen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

16 § Muut määräykset 

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

Scroll to Top