EN

SV

Search
Close this search box.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY

Hyväksytty PLU ry:n hallituksessa 07.12.2016
Päivitetty PLU ry:n hallituksessa 21.10.2020

 1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perusteet
 2. Nykytilan kartoitus
 3. PLU ry:n toiminta
  • 3.1.Viestintä
  • 3.2. Esteettömyys ja saavutettavuus
  • 3.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • 3.4. Päätöksenteko, osallistuminen ja vaikuttaminen
  • 3.5. Koulutus
  • 3.6. Liikunta- ja urheilutoiminta
  • 3.7. PLU ry työnantajana
 4. Yhdenvertaisuussuunnittelun toteutus

1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perusteet

 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perustana on

 • PLU ry:n voimassa olevat säännöt
 • Reilun Pelin yleiset periaatteet jokaisen mahdollisuudesta liikuntaan ja urheiluun
 • PLU ry:n Eettiset pelisäännöt sekä
 • lainsäädännön mm.
  • yhdenvertaisuuslain 1325/2014,
  • tasa-arvolain 1329/2014 sekä
  • liikuntalain 390/2015 velvoitteetSuunnitelma tullaan huomioimaan myös PLU ry:n strategioissa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuusvertaisuus ja tasa-arvosuunnittelu
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteitä. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajilla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä.

Syrjinnän eri ilmenemismuodot
Syrjinnän kielto on keskeinen osa suomalaista lainsäädäntöä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä.

2. Nykytilan kartoitus

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n osalta tietoa koottiin kirjaamalla ja keskustelemalla seuraavat asiat ylös:

 • PLU ry:n nykytila ja tehdyt toimenpiteet

Hallitukselle ja henkilökunnalle toteutettiin erillinen yhdenvertaisuuskysely 2016. Suunnitelma oli myös keskustelussa hallituksen kokouksessa sekä henkilöstön toimistopalavereissa.
Yhdenvertaisuussuunnitelman työstössä on myös hyödynnetty Reilun Pelin opasta: Pitääkö tätäkin miettiä? ja PLU ry:n työstämiä toimintaansa ohjaavia Eettisiä pelisääntöjä vuodelta xxxx.

3. PLU ry:n toiminta

PLU ry:n toiminnan perustehtävänä on valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja edistää liikuntatoiminnan yleistä strategiaa ja kehitystyötä toiminta-alueellaan sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista.

PLU ry:n tavoitteena on myös edistää pohjalaisten liikuntaharrastusta niin, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa ja urheilua eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

PLU ry:n toiminnan perustana ovat tasa-arvo, liikunnan eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sisällöt käsitetään koskemaan sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista yhdenvertaisuutta. Haluamme luoda toimintaamme sellaisen asenneilmaston, että se tukee käytännön toiminnassa mm. erilaisuuden kohtaamista. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla sisäänrakennettuna arvona toiminnassamme niin, että me voimme edellyttää sitä myös jäseniltämme, yhteistyökumppaneiltamme sekä sidosryhmiltämme.

Jatkossa PLU ry:n strategian päivityksissä tullaan aina huomioimaan yhdenvertaisuus, tasa-arvo, saavutettavuus ja häirinnän vastustaminen.

 3.1. Viestintä  

 • Organisaatiomme viestinnässä yhdenvertaisuus, tasa-arvo, avoimuus ja selkeys ovat luonteva osa toimintaamme.
 • Viestinnällä pyritään tavoittamaan kohderyhmämme tasapuolisesti ja käytämme viestinnässämme monia kanavia.
 • Kiinnitämme huomiota ilmapiiriin niin, että yhdenvertaisuus on oleellinen osa toimintatapoja ja kielenkäyttöä.
 • Tuomme julkiseen keskusteluun näkökantoja epäkohtien kitkemiseksi.

      Kehittämistoimenpiteet:

 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo nostetaan yhdeksi sisällöksi PLU ry:n seurakohtaamisia, tapahtumia ja koulutuksia
 • Keräämme palautetta tilaisuuksien ja tapahtumien yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä
 • Tiedotamme säännöllisesti ja monikanavaisesti hallituksen kokousten päätöksistä jäsenille ja toimialueemme asukkaille
 • Ulkoinen tiedottaminen: tiedotamme eri medioille tasapuolisesti
 • Sisäinen tiedottaminen (hallitus, henkilökunta): tiedotamme asioista ja oikeaan aikaan
 • Digitaalinen viestintä on saavutettavuusdirektiivin mukainen

  3.2. Esteettömyys ja saavutettavuus 
 • PLU ry:n toimitiloihin on esteetön pääsy; ulko-oven avausmekanismit, hissi ja kynnysten rampit.
 • Tapahtumapaikkojen valinnassa kiinnitetään eteettömyyteen ja saavutettavuuteen.
 • PLU ry:n toimijoiden asenteet ovat avoimet, ilmapiiri on salliva ja erilaisuus hyväksyttyä.
 • Syrjivään kielenkäyttöön puututaan aina, jos sitä ilmenee.
 • Ohjaamme jäsenistöämme toimimaan niin, ettei niiden toiminnassa tapahdu harrastajien syrjintää missään tilanteissa.

      Kehittämistoimenpiteet: 

 • Luodaan kouluttajaohjeistus, kuinka mahdolliseen syrjintään puututaan.
 • Toimitilojen osalta kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja ehdotetaan kiinteistöosakeyhtiölle esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistäviä toimenpiteitä.

       3.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

 • PLU ry:n toiminnassa kaikki toimijat ovat yhdenvertaisia.
 • Palveluja ja toimintoja toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja sisällön osalta toimintaa on kaikenikäisille vauvasta vaariin.
 • PLU ry ottaa tapahtumatoiminnassa huomioon osanottajien taloudellisen tilanteen niin, että mahdollisten maksujen osalta joustetaan mm. aikatauluissa.

      Kehittämistoimenpiteet: 

 • Häirintävapaa toiminta kirjataan PLU ry:n toiminnan perusperiaatteisiin ja sen häirinnän ehkäiseminen lisätään koulutustoiminnan sisältöihin laajasti.
 • Ruotsinkielisen palvelutoiminnan edelleen kehittäminen esim. äidinkielenään ruotsia puhuvien kouluttajien rekrytointi
 • Henkilöstön kielitaidon kehittäminen, rohkaistaan henkilökuntaan kouluttautumaan ja varataan siihen taloudellista resurssia.
 • Toimintaa järjestetään tasavertaisesti koko toiminta-alueella.
     3.4. Päätöksenteko, osallistuminen ja vaikuttaminen

   

  • PLU ry:n hallituksen kokoonpanossa huomioidaan alueellinen ja sukupuolten tasa-arvo sekä monimuotoinen liikuntakulttuurin osaaminen/hallinta.
  • Hallituksen ehdokasasettelu on avointa ja kaikki halukkaat jäsenorganisaatiot pääsevät siihen vaikuttamaan; ehdollepanotoimikunnan asettaminen kevätkokouksessa. Ehdotuksensa pohjaksi ehdollepanotoimikunta pyytää ehdotuksia hallituksen jäseniksi kirjallisesti jokaiselta jäsenorganisaatiolta.
  • Hallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan avoimesti.
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen on jokaisen organisaatiossa toimivan arkeen kuuluvaa toimintaa.

      Kehittämistoimenpiteet:

 • Vuoden 2021 alusta hallituksen esityslistat ja kooste päätöksistä julkaistaan PLU ry:n nettisivuilla.
 • Ehdollepanotoimikunnan työskentelyä kehitetään edelleen aikataulutuksen ja toimenpiteiden osalta niin, että se mahdollistaa tehtävien esitysten julkaisun ennen varsinaisia kokouksia
  3.5. Koulutus
  • PLU ry:n tarjoamat koulutukset ja seminaarit ovat avoimia kaikille ja niiden hinnoittelu pidetään edullisena.
  • Koulutussisältöjä muokataan ajanmukaisiksi tarpeen mukaan ja koulutusta tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä.
  • Kouluttajavalinnassa kiinnitetään huomiota sisältöosaamiseen ja kouluttajataitoihin.
  • Kouluttajien osaamista päivitetään aktiivisesti.

      Kehittämistoimenpiteet: 

 • Koulutusten palautekyselyihin lisätään yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä sisältöjä.
 • Kouluttajille työstetään ohjeistus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden huomioimiseen koulutustilanteissa.

       3.6. Liikunta- ja urheilutoiminta  

 • PLU ry:n liikunta- ja urheilutoiminta on avointa kaikille kiinnostuneille ja osanottajien erityistarpeita pyritään ottamaan huomioon.
 • PLU ry tekee yhteistyötä Solian kanssa välinevuokraamon osalta.
 • Toiminnasta viestitään avoimesti ja tasapuolisesti.
 • PLU ry:n hallinnossa ja käytännön toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita, avoimuutta ja tasavertaisuutta

      Kehittämistoimenpiteet:  

 • Hyvän hallinnon periaatteiden avaaminen koko henkilöstölle ja sen myötä organisaation toimintamallien kehittäminen.

       3.7. PLU ry työnantajana 

 • PLU ry koetaan haluttuna, reiluna, ammattitaitoisena, tasa-arvoisena ja modernina työnantajana.
 • PLU ry noudattaa työnantajana yhteisiä sopimuksia liittyvät ne palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin tms.

      Kehittämistoimenpiteet: 

 • PLU ry kehittää palkkausjärjestelmäänsä niin, että se ottaa entistä paremmin huomioon kokemuksen, osaamisen ja tuloksellisuuden.
 • Toimintaorganisaation edelleen muokkaus henkilöstön osaamisalueet entistä paremmin huomioivaksi.
 • PLU ry järjestää vuosittain puheenjohtajiston ja henkilökunnan (aluejohtaja ei läsnä) yhteisen palautekeskustelun. Ko. keskustelun palaute käydään puheenjohtajiston ja aluejohtajan kanssa läpi ja päätetään kehittämistoimenpiteet

4. Yhdenvertaisuussuunnittelun toteutus, arviointi ja päivitys 

Yhdenvertaisuussuunnittelun työstöstä on vastannut Aino-Maija Siren. Suunnitelma on hyväksytty PLU ry:n hallituksessa 07.12.2016.
Suunnitelma on päivitetty PLU ry:n hallituksen kokouksessa 21.10.2020
Suunnitelman toteutus on alkanut 2017 alusta.
PLU ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmasta viestitään aktiivisesti organisaation eri tilaisuuksissa.

PLU ry:n hallitus arvioi suunnitelman toteutumista ja kehittämiskohteita vuosittain toiminnan suunnittelupäivässä.

Yhdenvertaisuuskysely toteutetaan henkilöstölle, jäsenistölle, hallitukselle ja sidosryhmille joka toinen vuosi.

Scroll to Top