EN

SV

Search
Close this search box.

Opettajat

Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun tavoitteena on yhdessä muiden liikunnan aluejärjestöjen ja Olympiakomitean kanssa lisätä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia. Valtakunnallisen yhteistyön tuloksena tarjoamme koulutuksia opettajille, oppilaille sekä iltapäivä ja -kerhotoimijoille.

Avoimet koulutukset löydät etusivultamme.

Osa koulutuksista on toteutettavissa etäkoulutuksena. Tämä mahdollisuus on mainittu koulutuksen esittelytekstin lopussa.

HUOM! Kaikkia koulutuksia saa myös tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Koulutustilaukset ja lisätietoja,
Ensio Heikinkangas
p. 040 483 9168
ensio.heikinkangas@plu.fi

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja (3h)

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Muut koulutukset

Jonot mataliksi (1,5 h)

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. 

Koulutusten toteutus

Jonot mataliksi koulutuskokonaisuus sisältää kuusi 1,5 tunnin mittaista koulutusteemaa, jotka voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset voidaan toteuttaa koulukohtaisina koulutuksina tai kuntakohtaisesti useamman koulun yhteisenä koulutuksena. Koulutukset ovat toiminnallisia tapahtumia, jossa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan tehtäviä ja vaihtamaan ideoita sekä mielipiteitä tehtävistä. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

Koulutussisällöt perustuvat Liikunnasta kansalaistaito -hankkeen materiaaleihin.

Jonot mataliksi – pelit ja leikit (1,5h)

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyjen avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Jonot mataliksi – oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Tässä osiossa kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Lisäksi pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Jonot mataliksi – heikko sisäliikuntatila (1,5h)

Heikko sisäliikuntatila voi olla yhtä hyvin pieni tila tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tässä osiossa tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Koulutuksessa käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina ja pohditaan, kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Lisäksi mietitään poikkeustilanteita (kuten huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

Jonot mataliksi – yhdessä kisaillen (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 1–2-luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksesta saat ideoita 1-2 –luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Jonot mataliksi – motoriset perustaidot 3–6-luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 3-6 -luokkalaisten motoristen perustaitojen sekä havaintomotoristen taitojen tehokasta harjoittamista motivoivien leikki- ja pelisovellusten avulla. Koulutuksen punaisena lankana on taitojen harjoittelun kätkeminen osaksi leikkejä ja pelejä.

Lasten Liike -koulutukset:

Nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Koulutuksen kesto 6 tuntia.

Kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Koulutuksen kesto 4 tuntia.

Pienten lasten liikunnan koulutukset

Useimmat pienten lasten liikuttajille suunnatut koulutukset soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Koulutukset ovat käytännönläheisiä teemakoulutuksia ja ne antavat hyviä vinkkejä opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen. 

Lisätietoja koulutuksista löydät varhaisvuosien liikunnan alta.

Scroll to Top