EN

SV

Search
Close this search box.

Koulutukset valmentajat ja ohjaajat

PLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia eri aihepiireistä. Sisältö voi olla valmis kokonaisuus allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen. Koulutuksemme sopivat kaikille liikunta- ja urheiluseuroille lajista riippumatta. Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

Lisätietoja koulutuksista:
Katariina Haapasaari, va. seurakehittäjä
katariina.haapasaari@plu.fi
puh. 040 487 9026

Valmentajat ja ohjaajat

Uudistuneen VOK I-tason teemakoulutusten sisällöt:

Koulus on suunnattu lasten, nuorten ja aikuisten harraste- ja valmennusryhmien valmentajille. Koulutuksista muodostuu 1-tason kokonaisuus, mutta osioita voi opiskella myös erillisinä, eikä koulutuksia ole välttämätöntä käydä missään tietyssä järjestyksessä. Koulutusten kohderyhmänä ovat jo hiukan ohjaajakokemusta kartuttaneet henkilöt.

Jokainen koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oppimistehtävän. Aiemmin suoritetut VOK1 -tason koulutukset voidaan hyväksilukea koulutuskokonaisuuteen, ota tarvittaessa yhteyttä (yhteystiedot sivun yläosassa).

Kaikille yhteiset osiot:

1. Minä valmentajana, kesto 3 h

Koulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen. Koulutuksessa innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja sillä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku, jonka sisältöjä pohditaan pienryhmissä muiden osallistujien kanssa.

2. Taitojen oppiminen, kesto 3 h

Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteen vaikutukset oppijaan. Lisäksi käydään läpi palautteen antanista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana. Koulutus sisältää käytännön harjoitteita.

3. Opetustyylit ja ohjaaminen, kesto 3 h

Koulutus painottuu käytännön harjoitteisiin. Teoriaosuudessa pohditaan erilaisia opetustyylejä ja niiden soveltamista käytännön harjoituksessa. Käytännön osuudessa harjoitellaan eri tyyleillä opettamista ja oppimista muilta. Saat koulutuksesta käytännön kokemusta ohjaamiseen sekä lisäksi ideoita eri opetustyylien toteuttamiseen.

4. Suunnitellen laatua harjoitteluun, kesto 3 h

Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohditaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoitellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista.

Lasten ja nuorten valmentajien koulutukset:

5. Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet, kesto 3 h

Koulutuksessa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoitusten toteuttamiseen. Lisäksi tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan näiden asioiden toteutumista harjoittelussa. Koulutuksessa on tavoitteena saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa.

6. Lapsilähtöinen valmennus, kesto 3 h

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutetavaksi lasten kanssa.

7. Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu, kesto 7 h

Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytönnön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.

Aikuisten ohjaajien koulutukset:

8. Aktiivinen arki – Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta, kesto 3 h

Aikuisliikkujalle säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa keskitytään liikutaan terveyden näkökulmasta aikuisväestön ja aikuisliikkujien näkökulmasta. Samalla tunnistetaan ja ymmärretään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan aikuisten terveysliikunnan suosituksiin ja liikunnan terveyshyötyihin, Sen yhteydessä arvioidaan myös omaa liikkumista ja arjen aktiivisuutta Lopuksi käsitellään tietoja väestörakenteen muutosten vaikutuksista seuratoimintaan ja aikuisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen.

9. Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit, kesto 3 h

Koulutuksessa tutustutaan aikuisliikunnan laatutekijöihin: liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Käydään läpi laatutekijöiden vaikutuksia aikuisten liikuntaryhmien toteuttamiseen ja valmentajan osaamiseen aikuisten ryhmän ohjaajana. Lisäksi tarkastellaan liikunnan perustarpeita, jotka vaikuttavat liikunnan osallistumisen taustalla. Oman liikuntamotivaation tunnistamisen kautta pohditaan ohjaamisen tapoja ja erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksia hakeutua mukaan toimintaan.  Koulutuksessa pohditaan erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan ottaa huomioon erilaisia liikkumisen motiiveja. Koulutus sisältää käytännön harjoituksen, jossa saat vinkkejä monipuolisista harjoitteista käytettäväksi aikuisten liikuntaryhmissä.

10. Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa, kesto 7 h

Koulutuksessa käydään läpi aikuisten fyysisen harjoittelun pääperiaatteen niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri ikäkausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja niiden vaikutukset eri elinjärjestelmiin. Valmentajaa tuetaan turvallisen harjoitustilanteen suunnittelemiseen ja fyysisen harjoittelun monipuoliseen toteuttamiseen osana harjoittelun kokonaisuutta yksilölliset erot huomioiden.

Koulutusten hinnat:

3 h etäkoulutus = 50 €/hlö,
3 h lähikoulutus = 80 €/hlö
7 h koulutus = 130 €/hlö

VOK -kokonaisuus (50 h) = 450 €/hlö

Tilauskoulutus (esim. seuroille) = 140 €/tunti (vapaasti valittava koulutusteema)

Scroll to Top