EN

SV

Search
Close this search box.

Täydennyskoulutusta varhaiskasvatukseen

Koulutusta varhaiskasvatukseen

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana.

Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt eri puolilla Suomea. Aluejärjestöt tarjoavat työyhteisölle tai kunnalle koulutusta sekä sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Koulutukset tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 ja Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten 2016 pohjalta.

HUOM! Tarjoamme koulutuksia myös räätälöitynä tilaajan toiveet huomioiden. Osaamista löytyy esim. liikkeen lisäämiseen eri lorujen kautta, musiikkiliikuntaan ja luistelun opettamiseen.

Koulutusta johtajille

Liikkuva varhaiskasvatus – Johtajan työpaja (2-3 h)*

Tavoite:
Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sisältö:

  • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
  • Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
  • Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
  • Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja: perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohejlman Johtajan työkirjaa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena.

*Työpaja on maksuton.

Maksuttomat tukitoimet toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Johtajan syventävä työpaja (2-3 h)

Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Sisältö:

  • Johtajan työkirjan kertaus
  • Arviointi
  • Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi
  • Vuosikello

Koulutuksen hinta: 300 € + matkat

Koulutusta työyhteisölle

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1 h)*

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena.

*Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus (1-1,5 h)*

Sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena.

*Sparraus on maksuton.

Motoristen taitojen työpaja (1-1,5 h)*

Lyhyt työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena.

*Työpaja on maksuton.

Liikuntakoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Toiminnallinen oppiminen (3-4 h)

Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Lapsi oppiikin parhaiten koko kehoaan ja kaikkia aistejaan käyttämällä. Koulutuksessa opitaan toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Koulutus perustuu kahteen toiminnallisuuden näkökulmaan: liike tuodaan oppisisältöön tai oppisisältö viedään liikkeeseen. Pääpaino on ensisijaisesti havainnollistaa liikkeen ja kehollisuuden mahdollisuuksia osaamisen osa-alueiden opettamisessa.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Lasten motoristen taitojen kehitys (3 h)

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Koulutuksessa on teoriataustan lisäksi motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolme vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Suosittelemme käymään tämän koulutuksen ennen Lasten motoristen taitojen havannointi -koulutusta.

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)

Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisista taidoista, niiden kehittymisestä sekä luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Digiloikka liikkuen (3 h)

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ja pohditaan, miten teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään. Käytännön osioissa opitaan, miten digilaitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia. Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta. Koulutuksessa opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään niitä lasten liikuttamisessa.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen aktiivisuus. Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja? Koulutuksessa opitaan, miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus voidaan tuoda mukaan kaikkiin arjen hetkiin.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Ihan pihalla (3 h)

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.

Koulutuksen hinta: 450 € + matkat

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus – laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen (16 h)

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat muun muassa leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Toiminnan ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki.

Koulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen.

Tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
2–3-vuotiaille (Perheliikkari),
4–5-vuotiaille ja 6-vuotiaille.

Valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. Tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi yksikön omaa liikuntasuunnitelmaa ja liikkuvan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksia (2016).

Koulutuksen hinta: 1800 € + matkat x 2 (hinta ei sis. kansioita)

Scroll to Top